top of page

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LE POLLEN

I. WSTĘP

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.lepollengoods.com udostępniany jest przez działalność gospodarczą pod nazwą Polina Kuhai

REGON 528487832, NIP 5213795492  z siedzibą w Pruszkowie (05-800) przy ulicy Kościelnej 22. Szybki i efektywny kontakt zapewniony jest za pośrednictwem  telefonu pod numerem: 579 832 419, oraz  poczty elektronicznej pod adresem e-mail: lepollenshop@gmail.com.

Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, w tym m.in. zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży oraz prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. 

II.DEFINICJE

 

 1. Administrator Danych Osobowych -  podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Polina Kuhai z siedzibą w Pruszkowie (05-800) przy ulicy Kościelnej 22 , REGON 528487832, NIP 5213795492,

 2. Sklep internetowy/Serwis –dostępny pod adresem www.lepollengoods.com platforma internetowa, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników,

 3. Sprzedawca - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis określony w pkt. II ust. 1,

 4. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest Towar,

 5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego,

 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, 

 7. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu,

 8. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 9. Towar – produkt, rzecz ruchoma prezentowana wraz z dokładnym opisem w Serwisie,

 10. Newsletter – przesyłana cyklicznie przez Sprzedawcę na adres e-mail wskazany przez Użytkownika wiadomość zawierająca informacje handlowe w szczególności o  promocjach, wyprzedażach, nowościach, kolekcjach lub inne dane związane z działalnością Serwisu,

 11. Polityka Prywatności – dokument będących załącznikiem do niniejszego Regulaminu,

 12. Regulamin – niniejszy dokument,

 13. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.),

 14. Ustawa o Prawach Konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.).

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dostęp do Regulaminu Użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” w zakładkę „Regulamin” umieszczoną na stronie Sklepu internetowego. 

 2. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Informacje o Towarach w Sklepie internetowym m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c.

 5. Towary w Sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone w szczególności poprzez oznaczenie ich właściwości, ceny, materiału, z którego są wykonane.

IV. WARUNKI KORZYSTANIA Z SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sprzedawca umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne Usługi określone w Regulaminie.

 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.

 3. Brak akceptacji postanowień Regulaminu uniemożliwia zawarcie Umowy sprzedaży. 

 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług to:

 5. posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet;

 6. korzystanie z odpowiednich przeglądarek, za pośrednictwem których wyświetlane są strony internetowe np.: typu Internet Explorer, Opera, FireFox, Chrom;

 7. posiadanie konta poczty elektronicznej.

 8. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy Usługi polegające na:

 9. umożliwieniu zawarcia Umów sprzedaży,

 10. przesyłaniu zamówionej informacji handlowej o promocjach i Towarach w formie Newslettera;

 11. umożliwienie Użytkownikowi korespondencji ze Sprzedawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 12. Usługi określone w ust. 7 świadczone są przez Sprzedawcę nieodpłatnie.

 13. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

 14. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sklepu Internetowego, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie.

 15. Sprzedawca podejmuje niezbędne działania mające na celu zapewnienie poprawnego i bezbłędnego funkcjonowania Serwisu, w szczególności z uwzględnieniem aktualnej wiedzy technicznej oraz zobowiązuje się na bieżąco usuwać nieprawidłowości zgłaszane przez Użytkowników. 

 

V. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sprzedawca umożliwia zakup Towarów na stronie Sklepu internetowego, korzystając z poniżej opisanej procedury składania zamówienia za pośrednictwem formularza.

 2. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest między Klientem, a Sprzedawcą.

 3. Sprzedawca przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 4. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia, Klient dokonuje wyboru Towaru dostępnego w Sklepie internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy (kolor, rozmiar) zamawianego Towaru. Po dokonaniu wyboru Towaru (dodanie Towaru do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę oraz sposób dostawy Towaru.

 5. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „kupuję i płacę” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „kupuję i płacę” jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią złożonego przez Klienta zamówienia oraz Regulaminu.

 6. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu oferty stanowiące równocześnie potwierdzenie zamówienia. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

 7. Potwierdzenie zamówienia wskazane w ust. 6 zawiera w szczególności:  ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty.

 8. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę Vat, to powinien poinformować o tym Sprzedawcę i w tym celu wysłać mu stosowną wiadomość e-mail wraz z danymi do faktury Vat 

 9. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle ogólnikowe, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

 10. Umowa sprzedaży zawierana jest między stronami zgodnie z prawem polskim i o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.

 11. Umowa sprzedaży jest zawierana na czas określony – do momentu zrealizowania zamówienia (świadczenie jednorazowe).

 

VI. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ DOSTAWA TOWARU

 1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia tj. po zaksięgowaniu wpłaty ceny na rachunku bankowym Sprzedawcy lub otrzymania informacji od operatora przelewów online o poprawnym dokonaniu płatności przez Klienta. 

 2. Koszt dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wynosi 15 zł Kurier DPD, Paczkomat Inpost 19 zł oraz 21 zł - Kurier Inpost. Dla uniknięcia wątpliwości, Sprzedawca nie kieruje swojej działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jedynie umożliwia dostawę w granicach Unii Europejskiej. Koszt dostawy kurierem na terenie Unii Europejskiej ustala się indywidualnie z klientem w zależności od kraju docelowego wysyłki.

 3. Towar dostarczany jest na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

 4. Szacowany czas realizacji zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej to 2-5 dni roboczych + wysyłka tj. od dnia złożenia zamówienia i opłacenia (zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedającego) zgodnie z ust. 1 do dnia wydania Towaru przewoźnikowi celem dostarczenia na wskazany przez Klienta adres dostawy. Czas ten może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, np. z powodu opóźnień po stronie kuriera.

 5. Towar dostarczany jest przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy wybranej przez Sprzedawcę.  

 6. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić niezwłocznie Sprzedawcę, tj. najpóźniej w terminie 3 dni od dnia sporządzenia protokołu.

 

VII. CENY I METODY PŁATNOŚCI 

 1. Informacja o cenie zakupu Towaru podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów.

 2. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN). W każdym wypadku wskazane ceny są cenami brutto nie zawierającymi podatek VAT.

 3. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:

 • przelewem bankowym (tzw. „płatność manualna”) na rachunek bankowy Sprzedawcy:  09 1160 2202 0000 0003 6730 6468. Nr rachunku jest również wskazany w potwierdzeniu przesłanym na adres e-mail Klienta zgodnie z pkt V.6 nin. Regulaminu;

 • płatności internetowe Fondy

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep internetowy przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

 2. Sprzedawca ma prawo do bieżącej aktualizacji cen oraz obejmowania Towarów wybranymi przez siebie promocjami lub wyprzedażami.  Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przez Klientów przed dokonaniem ww. czynności.

 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty za Towar w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy tj. otrzymania maila potwierdzającego, zgodnie z pkt V.6. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu. Aby zakupić dany Towar konieczne jest ponowne złożenie zamówienia zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

VIII. REKLAMACJA TOWARU

 

 1. Sprzedawca dostarcza Towar wolny od wad.

 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne Towaru zgodnie i na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego, a to art. 556 i następnych. 

 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru. 

 4. Konsument zgłasza reklamację za pośrednictwem: 

  1. poczty elektronicznej Sprzedawcy tj. lepollenshop@gmail.com,

 5. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, datę i okoliczności wystąpienia wady oraz opis żądania. 

 6. Klient dostarczy produkt do Sprzedawcy na własny koszt.

 7. Klientowi w ramach reklamacji przysługują następujące roszczenia: 

  1. naprawy Towaru,

  2. wymiany Towaru na Towar wolny od wad;

  3. obniżenia ceny Towaru;

  4. odstąpienia od Umowy Sprzedaży. 

 8. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży jest możliwe wyłącznie, gdy wada Towaru jest istotna, a Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta nie wymieni wadliwego Towaru na Towar wolny od wad albo wadę usunie.

 9. Wraz z reklamacją zgłoszoną drogą elektroniczną stosownie do pkt VIII.4, Klient zobowiązany jest przesłać wadliwy Towar na adres:  Le Pollen, Kościelna 22/19C, 05-800 Pruszków, tel. 579832419.

 10. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania wraz z Towarem, którego dotyczy.

 11. Powyższe uprawnienia z rękojmi nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Klienta swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 12. Konsument ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

 13. Dostęp do pozasądowych procedur rozwiązywania sporów zapewniają np. stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej. Konsument może  zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz innych organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie, na zasadach obowiązujących w tych organizacjach. Ponadto Konsument ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ - adres poczty elektronicznej Sklepu to: lepollenshop@gmail.com.

IX. GWARANCJA

 1. Sprzedawca udziela gwarancji na Towar w okresie 12 miesięcy od dnia wydania Towaru Klientowi. 

 2. Sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady ujawnią się w terminie 12 miesięcy od daty jego wydania lub do dostarczenia wolnego od wad Towaru.

 3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Towarze.

 4. Klient obowiązany jest zgłosić wadę Towaru niezwłocznie po jej wykryciu, tj. najpóźniej w terminie 3  dni.

 5. Klient zgłasza gwarancję zgodnie z pkt VIII. 4 i 5 Regulaminu.

 6. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z niniejszej gwarancji w terminie 21 dni od dnia dostarczenia Towaru.

 7. Gwarancją nie są objęte: 

 • mechaniczne uszkodzenia spowodowane przez Klienta, 

 • uszkodzenia i wady powstałe na skutek używania i przechowywania Towaru niezgodnie z zasadami użytkowania Towaru (dostępne na stronie Serwisu w zakładce „Pielęgnacja”),

 • naprawy podjęte przez Klienta we własnym zakresie.

 1. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Towaru z umową.

 

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.

 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając jasne i jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie. Może w tym celu wykorzystać formularz udostępniony w zakładce przesyłka & zwroty ,lub samodzielnie sformułować oświadczenie i  przesyłać je drogą elektroniczną na adres lepollenshop@gmail.com.

 4. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży poprzez wysłanie mu stosownej wiadomości e-mail.

 5. Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

 6. W efekcie odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta umowa przestaje obowiązywać. 

 7. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi należność za zakupiony towar bez kosztów wysyłki jeśli były poniesione przez Konsumenta.

 8. Koszty związane ze zwrotem Towaru (bezpośrednie koszty ponoszone przez Konsumenta dostarczenia Towaru do siedziby Sprzedawcy, koszty wysyłki, opakowania) ponosi Konsument. 

 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie pociąga dla niego dodatkowych kosztów. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta. 

 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Towar należy dostarczyć na adres:   Le Pollen, Kościelna 22/19C, 05-800, Pruszków tel. 579832419 

 11. Towar, co do którego realizowane jest prawo odstąpienia od umowy winien być odpowiednio zabezpieczony do wysyłki celem uniknięcia ryzyka jego uszkodzenia podczas transportu. Do zwracanego Towaru powinne być dołączone wszelkie akcesoria, jakie były przekazane wraz z Towarem (bony, instrukcje, worek zabezpieczający- przeciw kurzowy).

 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 13. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

XI. NEWSLETTER

 

 1. Użytkownik może zamówić usługę Newslettera poprzez podanie swojego adresu e-mail na formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego.  

 2. Umowa o świadczenie Usługi Newslettera jest zawarta na czas nieokreślony z chwilą podania adresu e-mail w tym celu.

 3. Użytkownik może zrezygnować z Usługi Newslettera w każdym czasie. Rezygnacja dokonywana jest poprzez kliknięcie przez Użytkownika na link dezaktywacyjny znajdujący się w stopce każdego przesłanego Newslettera. Sprzedawca każdorazowo powiadomi Użytkownika o zakończeniu procesu dezaktywacji.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

 • przesyłania za pośrednictwem Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.);

 • chwilowego zaprzestania świadczenia usługi Newslettera ze względów technicznych;

 • zaprzestania świadczenia usługi Newslettera po uprzednim powiadomieniu Użytkowników.

XII. KARTA PODARUNKOWA

 1. Ogólne postanowienia. Niniejsze wytyczne odnoszą się do kart podarunkowych nabytych w Sklepie www.lepollengoods.com

 2. Reguły płatności. W przypadku korzystania z karty upominkowej można opłacić całe zamówienie lub jego część, pod warunkiem, że wartość karty nie przekracza wartości nabytych produktów. Jeśli wartość karty upominkowej jest niższa niż łączna cena zakupów, Klient może skorzystać z innej metody płatności, aby dokonać pełnej transakcji.

 3. Użytek jednorazowy. Każda karta upominkowa może być wykorzystana tylko raz. Jeśli nie zostanie zużyta w całości, Sklep wygeneruje kod zastępczy, który będzie przekazany elektronicznie na adres e-mail podany przez Klienta.

 4. Czas ważności. Każda karta upominkowa obowiązuje przez okres jednego roku od momentu jej nabycia. Po upływie tego terminu niemożliwe jest dokonanie zakupu przy użyciu karty upominkowej.

 5. Zwroty. W przypadku gdy Klient zdecyduje się na zwrot Produktu zakupionego za pomocą karty upominkowej, otrzyma zastępczy kod. Dodatkowo, jeśli została wykorzystana inna metoda płatności, Klient otrzyma zwrot środków zapłaconych tym sposobem. Kod zastępczy zostanie przesłany na podany przez Klienta adres e-mail niezwłocznie po dokonaniu zwrotu. Karty upominkowe oraz kody zamiennikowe nie podlegają wymianie na gotówkę.

 6. Gwarancja odstąpienia od umowy. Klientowi przysługuje 14 dni kalendarzowych na anulowanie zamówienia karty upominkowej (o ile nie była wykorzystana) licząc od dnia dostarczenia zamówienia. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem lepollenshop@gmail.com.

XIII. DANE OSOBOWE

 1. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

 2. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności stanowiącym załącznik nr 1. 

 

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (m.in.  grafika, teksty, układ stron, logotypy, zdjęcia) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

 2. Wszelkie uwagi oraz reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu można kierować drogą elektroniczną na adres: lepollenshop@gmail.com. Sprzedawca udzieli informacji w zwrotnej najdalej w terminie 14 dni za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 3. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. 

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klientów wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie Sklepu Internetowego. 

 5. Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów związanych z Usługami świadczonymi przez Sprzedawcę.

 6. W przypadku braku polubownego rozwiązania, wszelkie spory wynikające z zawartych umów będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

Załączniki:

1.Polityka Prywatności

2. Wzór odstąpienia od umowy sprzedaży

bottom of page